Warunki przedłużenia gwarancji

Warunki przedłużenia gwarancji

 1. Firma Intec Medical sp. z o.o (zwana dalej gwarantem) z siedzibą w Krakowie udziela przedłużonej gwarancji (o kolejne 12 miesięcy) co do jakości urządzenia (zwanego dalej sprzętem) wyszczególniono w niniejszym dokumencie w Nazwie wyrobu lub na załączonym dowodzie zakupu.
 2. Gwarant zapewnia w ramach udzielonej gwarancji, że sprzęt jest wolny od wszelkich wad fizycznych i prawnych.
 3. Okres przedłużonej gwarancji wynosi 36 miesiące od daty sprzedaży.
 4. Gwarant zastrzega sobie prawo do ograniczenia i zmiany listy produktów objętych przedłużoną gwarancją.
 5. Zasięg terytorialny ochrony gwarancyjnej: Rzeczpospolita Polska.
 6. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje wyłącznie wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzęcie.
 7. Gwarancją nie są objęte:
  a) części ulegające naturalnemu zużyciu (np. filtry, elektrody, etc.)
  b) uszkodzenia mechaniczne, termiczne i chemiczne sprzętu spowodowane przez użytkownika.
  c) uszkodzenia i wady wynikłe na skutek:
  - niewłaściwego lub niezgodnego z Instrukcją użytkowania, konserwacji lub przechowywania;
  - używania materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów innych niż zalecane przez gwaranta;
  - samowolnych, dokonywanych przez użytkownika lub inne osoby napraw, przeróbek i zmian konstrukcyjnych;
  - działania siły wyższej (powodzi, pożar, uderzenie pioruna itp.).
  d) usterki spowodowane niewłaściwym czyszczeniem Sprzętu lub zaniechaniem tej czynności
 8. Gwarancja udzielona na Sprzęt wygasa w przypadku dokonania przez nieuprawnione podmioty (w szczególności przez nieuprawniony serwis, bądź samego Nabywcę sprzętu) jakichkolwiek napraw, przeróbek modyfikacji lub zmian w konstrukcji sprzętu. Stwierdzenie uszkodzenia plomb, etykiet lub innych zabezpieczeń, bądź ich zamazanie uniemożliwiające odczytanie zawartych na nich informacji, może być potraktowane jako próba ingerencji w Sprzęt nieuprawnionego podmiotu i jako takie skutkować wygaśnięciem gwarancji.
 9. Warunkiem przedłużenia gwarancji jest zarejestrowanie produktu poprzez formularz rejestracyjny przez Uprawnionego z gwarancji oraz otrzymanie przez Uprawnionego drogą elektroniczną potwierdzenia pełnej rejestracji produktu ze strony Gwaranta. Uprawniony w celu przedłużenia gwarancji jest zobowiązany do akceptacji regulaminu w całości.
 10. Uprawiony zobowiązany jest pod rygorem utraty uprawnień gwarancyjnych bez zbędnej zwłoki zgłosić fakt ujawnienia wady w sprzęcie.
 11. Zgłoszenia reklamacji sprzętu z tytułu udzielonej na niego gwarancji można dokonać za pośrednictwem sklepu, w którym dokonano zakupu bądź też bezpośrednio u Gwaranta (poprzez formularz zgłoszeniowy: https://bonecopolska.pl/#service lub mailowo serwis@bonecopolska.pl)
 12. Reklamowany sprzęt należy dostarczyć do punktu sprzedaży, w którym dokonano zakupu lub też bezpośrednio Gwaranta. Urządzenie powinno znajdować się w opakowaniu chroniącym je przed uszkodzeniami mechanicznymi w trakcie transportu.
 13. Gwarant zapewnia bezpłatne usunięcie wady w terminie 14 dni roboczych od daty dostarczenia wadliwego sprzętu do serwisu gwaranta.
 14. O sposobie rozpatrzenia reklamacji decyduje wyłącznie gwarant.
 15. W przypadku wymiany sprzętu lub jego części na nowe, przechodzą one w posiadanie gwaranta.
 16. Naprawa gwarancyjna nie obejmuje czynności przewidzianych w instrukcji obsługi, do wykonywania których zobowiązanych jest użytkownik we własnym zakresie i na własny koszt (np. wymiany materiałów eksploatacyjnych, czyszczenie, odwapnianie, mycie, kalibracja itp.)
 17. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji uprawniony zostanie obciążony kosztami związanymi z jej opracowaniem i przeglądem serwisowym.
 18. Sprzęt oddawany do naprawy musi być kompletny (tzn. zawierać wszystkie elementy oryginalnie znajdujące się w zestawie). Do naprawy jest przyjmowany tylko sprzęt opróżniony z płynów, czysty i suchy. Gwarant zastrzega sobie prawo obciążenia uprawnionego kosztami doprowadzenia sprzętu do stanu spełniającego wymogi przyjęcia do serwisu. Cennik kosztów dostępny jest w biurze serwisu.
 19. Wraz ze sprzętem w ramach reklamacji należy składać: prawidłowo wypełnioną Kartę gwarancyjną, dowód zakupu w postaci paragony, czytelny i dokładny opis usterki wraz z opisem jej powstania i zaobserwowania, dane kontaktowe uprawnionego. Reklamacja niezawierająca któregoś z wymienionych w tym punkcie elementów uznaje się za niezłożoną od momentu uzupełnienia braków wymogów podanych w karcie gwarancyjnej.
 20. Karta gwarancyjna bez czytelnego podpisu uprawionego poświadczającego przyjęcia warunków gwarancji jest nieważna.
 21. Możliwość przedłużenia gwarancji dotyczy tylko osób fizycznych.
 22. W sprawach nieregulowanych niniejszą kartą gwarancyjną mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.
 23. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupujących wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

 

 

Tradition